Traktory 45 - 73 HP

Kioti DK 4510
Traktor KIOTI DK 4510 Základné vybavenie: Motor: Diesel, 4 v..
 
Kioti DK 5010
Traktor KIOTI DK 5010 Základné vybavenie: Motor: Diesel, 4 v..
 
Kioti DK 6010
Traktor KIOTI DK 6010 HST Základné vybavenie: Motor: TurboDi..
 
Kioti RX 6330
Traktor KIOTI RX 6630 M Základné vybavenie: Motor: TurboDies..
 
Kioti RX 7330
Traktor KIOTI RX 7330 M Základné vybavenie: Motor: TurboDies..
 
Kioti RX 7330 premium
Traktor KIOTI RX 7330 PC-GE Premium Základné vybavenie: Motor: ..